Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Techniek-en WetenschapsAcademie, 
eigenaar van techniekenwetenschapsacademie.be

Algemene voorwaarden

Voorafgaand

Dit zijn de algemene voorwaarden van UC Limburg VZW, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan ZN bus 1 en met ondernemingsnummer 0417.195.515 en UC Leuven VZW, met zetel te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 335 en met ondernemingsnummer 0455.645.523, samen handelend onder de benaming UC Leuven-Limburg of UCLL (hierna genoemd UCLL).

In deze Algemene Voorwaarden, betekent:

Diensten: De diensten die UCLL aanbiedt en omschrijft op haar website www.ucll.be, o.m. basisopleidingen, banaba’s, postgraduaten, permanente vorming en wetenschappelijk onderzoek.

Producten: De producten die UCLL ontwikkelt en omschrijft op haar website www.ucll.be, o.m. handboeken, cursusteksten, software,                                                                    wetenschappelijke tools, materialen en producten ontwikkeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met UCLL met het oog op wetenschappelijk onderzoek, productie, ontwikkeling of opleiding of die zich inschrijft voor een postgraduaat of permanente vorming.

Student: De natuurlijke persoon die een toetredingscontract tekent, m.n. een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract.

Artikel 1

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen UCLL en de student resp. klant, die bij ondertekening van een toetredingscontract resp. bij bestelling of ondertekening van de overeenkomst erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

Artikel 2

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege UCLL. Offertes gelden steds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts gelding indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van UCLL zijn bevestigd. Enkel de vaste vertegenwoordigers van UCLL zijn bevoegd om UCLL te verbinden.

2.2. De ondertekenaar van een bestelbon of een overeenkomst voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2.3. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door UCLL. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij UCLL een hogere schade aantoont.

Een student die zich voortijdig wenst uit te schrijven, wordt pas administratief uitgeschreven na het voorleggen van het door hem/haar ondertekende formulier ‘voortijdige stopzetting van de studies (SAM 5)’ aan het secretariaat van zijn/haar departement. Tot die tijd blijft de student alle kosten gehouden.

2.4. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft op de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 3

3.1. UCLL besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor UCLL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. 

3.2. De klant bezorgt UCLL in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan UCLL verstrekt, heeft UCLL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3.Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. UCLL behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

Artikel 4

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door UCLL. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van producten en/of diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

Artikel 5

5.1. De facturen van UCLL zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een werwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. in geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft UCLL het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4. Onverbinderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de student resp. klant de facturen van UCLL, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Artikel 6

6.1. Indien UCLL de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, structurele weigering tot mededelen van informatie door de klant enz., heeft UCLL het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. De facturen van UCLL zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

 

 

Artikel 7

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten/producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft UCLL de keuze de gebreken te herstellen conform de overeenkomst/offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe UCLL op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de overeenkomst/offerte bedragen. In geval de klant aanspraak meent te maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. UCLL zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

– defecten of schade veroorzaakt door niet-zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet zijn bestemd;

– gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.

 

Artikel 8

8.1. De student resp. klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen te opzichte van UCLL heeft voldaan. Tot dan is de student resp. klant er niet toe gerechtigd de geleverde producten en/of diensten in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken. 

8.2. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de student resp. klant ter hand gestelde teksten, tekeningen en technische beschrijvingen en andere creaties die door UCLL zijn gerealiseerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van UCLL. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de student resp. klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht ven derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van UCLL. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de student resp. klant worden gekopieerd of doorgegeven.

8.3. UCLL is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9

9.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door UCLL van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

9.2. Het is de student resp. klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met UCLL afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UCLL. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

9.3. Een eventueel in gebreke blijven van UCLL om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

9.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

 

Artikel 10

10.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing en de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd, onverminderd het recht voor UCLL om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant. Er wordt geen toepassing gemaakt van det Weens Koopverdrag.

10.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de student resp. klant.